Profiel Financiën, Governance en Organisatiekunde

Resto VanHarte zoekt nieuw lid voor de raad van toezicht

Sinds de oprichting in 2004 strijdt Resto VanHarte (Stichting VanHarte) tegen eenzaamheid en sociaal isolement. Resto VanHarte is het betaalbare, gezellige restaurant voor mensen uit de buurt. Aan de eettafels is iedereen welkom en komen mensen met elkaar in contact. Hieruit ontstaat een sociaal netwerk. Relevante thema’s worden besproken en er wordt aandacht besteed aan speciale gelegenheden. Zo wordt de sociale samenhang in de buurt versterkt en verdringt Resto VanHarte sociaal isolement. Resto VanHarte werkt lokaal samen met maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen opereren. Kortom: Resto is het recept voor een betere buurt.

Resto VanHarte is een sociale onderneming met locaties door het hele land. Het centrale kantoor is in Amsterdam waar de backoffice en het management gevestigd zijn. Op dit moment is Resto VanHarte aanwezig in 22 steden met in totaal 44 Resto-locaties en in tien steden met speciale KinderResto’s. Sinds 2021 organiseert Resto in samenwerking met Alzheimer Nederland Onvergetelijke Kookclubs, waar licht dementerenden en hun naasten samen met Resto-medewerkers en vrijwilligers maaltijden bereiden en eten.

In totaal bestaat het Resto-team uit zo’n 45 professionals (25 fte) en enkele honderden vrijwilligers. Een substantieel deel van de vaste jaarlijkse kosten wordt gedekt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De overige gelden worden opgebracht door lokale en landelijke vermogensfondsen en het bedrijfsleven. Andere baten komen voort uit het verwerven van opdrachten van zowel landelijke als lokale overheden. 82,1% van de lasten wordt besteed aan de doelstelling, 9,5% aan fondsenwerving en 8,4% aan beheer en administratie. De omzet bedroeg in 2022 € 2,2 miljoen.

In verband met het vertrek van één van de leden van de raad van toezicht zoekt Resto VanHarte een lid raad van toezicht, profiel financiën, governance en organisatiekunde.

Algemene functie-eisen leden raad van toezicht

Om de rol goed te kunnen invullen, zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten van essentieel belang. Daarnaast zijn in de raad van toezicht kwaliteiten vertegenwoordigd die het bestuur van Resto VanHarte versterken, zoals kennis en ervaring op het terrein van financiën, overheidsbeleid met betrekking tot sociale cohesie in het kader van eenzaamheidsbestrijding, vrijwilligerswerk, communicatie en fondsenwerving.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de raad van toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Leden van de raad van toezicht zijn alert op signalen/trends die voor Resto VanHarte van belang zijn. Elk lid van de raad van toezicht moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Resto VanHarte als geheel.

Leden van de raad van toezicht beschikken over:

Vacature

In verband met het vertrek van een van de leden van de raad van toezicht zijn we op zoek naar:

Specifieke criteria profiel

Aanstelling en honorering

Leden van de raad van toezicht worden aangesteld voor een periode van 5 jaar en zijn maximaal een keer herbenoembaar voor eenzelfde periode. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, het is mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte kosten. Voor meer over Resto VanHarte zie ook: www.restovanharte.nl.

Belangstellenden kunnen per e-mail of telefonisch contact opnemen met:

We hebben een verkeerde kleur rood Resto VanHarte-schorten liggen. Die kun jij nu voor slechts 5 euro kopen! Voor jezelf of cadeau voor een ander. Zolang de voorraad strekt.